Avís Legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web (http://oapr.mallorcactiva.cat), d’ara endavant “el lloc web”, del qual és titular Red.es, entitat pública empresarial adscrita a la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, amb domicili social a Pza Manuel Gómez Moreno s/n, Edifici Bronze, 28020 Madrid i NIF: Q-2891006-E, constituïda en virtut de la Disposició Addicional Sisena de la Llei 11/1998, de 24 d’abril, General de Telecomunicacions, en redacció donada per l’article 55 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, expressament declarada en vigor per la Disposició Derogatòria Única de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.

L’ús del lloc web implica l’acceptació expressa i plena d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l’usuari hi accedeixi, sens perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a alguns dels serveis concrets del lloc web. Si escau, la utilització d’aquests serveis significarà l’acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.